Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van BDK Media, gevestigd in Ondernemerscentrum Watergraafsmeer,  Molukkenstraat 200, 1098 TW Amsterdam. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Zwolle met nummer 05087019.

Onze offertes

 1. De offertes van BDK Media zijn vrijblijvend en, tenzij anders aangegeven, geldig gedurende 21 dagen.
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Prijswijzigingen en foutief vermelde prijzen voorbehouden.
 3. BDK Media stelt een offerte samen op basis van een inschatting van werkuren voor voorbereiding, opnames, montage, materiaal en ander project gerelateerde zaken. Deze uren worden in alle redelijkheid bepaald. Als een opdrachtgever extra wensen heeft die niet in de offerte zijn opgenomen worden er in overleg extra uren tegen een vast uurtarief bovenop het in de offerte genoemde bedrag gerekend. Alle prijs afspraken of gestelde prijzen zijn inclusief de synchronisatierechten van de muziek van de leveranciers van BDK Media. Tenzij de betreffende productie voor uitzending op televisie of bioscoop wordt gemaakt. Bij ander muziek gebruik zijn de prijzen altijd exclusief Bumra-Stemra en/of andere gebruiksrechten.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. BDK Media zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien nodig heeft BDK Media het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan BDK Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt. Indien dit niet het geval is heeft BDK Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op de schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. BDK Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt welke nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst.
 5. BDK Media is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de door de opdrachtgever aangeleverde eigen media.

Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van de afgesproken werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever BDK Media derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Als tijdens de uitvoering van de overeengekomen opdracht blijk dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen (BDK Media en de opdrachtgever) tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
 2. Bij een overeengekomen aanpassing van de overeenkomst kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. BDK Media zal dit altijd zo snel mogelijk melden aan de opdrachtgever.
 3. Als een wijziging van de overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties heeft dan zal BDK Media dit altijd zo snel mogelijk melden aan de opdrachtgever.
 4. Indien in de overeenkomst een vast bedrag is genoemd voor de overeengekomen werkzaamheden, dan zal BDK Media bij wijziging van de overeenkomst een overschrijding van dit bedrag altijd eerst melden aan de opdrachtgever.
 5. BDK Media zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging het gevolg is van omstandigheden die aan BDK Media kunnen worden toegerekend.

Intellectuele eigendom

 1. BDK Media behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. De opdrachtgevers vrijwaren BDK Media volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten tengevolge van door BDK Media ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van opnames welke zij hebben aangeleverd. Ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van BDK Media. Op alle BDK Media producties en content rust het auteursrecht. Een productie van BDK Media mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van BDK Media.
 3. BDK Media behoudt het recht om de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken als hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Al het, door BDK Media, gemaakte (on)bewerkte materiaal wordt minimaal 2 jaar bewaard in het archief. BDK Media behoud zich het recht op na deze periode het materiaal te vernietigen.

Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van BDK Media op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

- de aan BDK Media ter kennis gekomen omstandigheden geven BDK Media goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

– indien de in de overeenkomst afgesproken zekerheid van de opdrachtgever uitblijft of onvoldoende is.

 1. In de hierboven genoemde gevallen is BDK Media bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. BDK Media houdt wel het recht om een schadevergoeding te vorderen.

Aansprakelijkheid

Indien BDK Media aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van BDK Media, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van BDK Media beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BDK Media of haar ondergeschikten.
 4. BDK Media is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

Facturatie/Betaling

 1. BDK Media stuurt, tenzij anders is overeengekomen, na oplevering van het product de factuur. Wanneer meerdere factuurmomenten zijn overeengekomen geldt:

– de 1e termijn bestaat uit 50% van de totale projectprijs. Deze wordt gefactureerd voor de werkzaamheden van start gaan;

– de 2e termijn bestaat uit 50% van de totale projectprijs. Deze wordt gefactureerd na oplevering van het product.

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is afgesproken.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rende hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van BDK Media en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens BDK Media onmiddellijk opeisbaar zijn.

Reis en verblijfkosten

 1. Alle reis- en verblijfkosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden toegevoegd aan de eindfactuur.

Voice-over Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en  worden, tenzij anders is overeengekomen toegevoegd worden aan de eindfactuur. BDK Media behoudt de mogelijkheid om materialen te gebruiken ter promotie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis.

Copyright © BDK Media | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud